slovensky | english
RNDr. Vladimír Solár, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:15.05.1981
Place of birth:Kežmarok
Residence:Prešov
University education
2003-2008
Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
Proffesional development
2010 - doktor prírodných vied (RNDr.)
Študijný odbor: 4.1.38 regionálna geografia
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove

2012 - philosophie doctor (PhD.)
Vedný odbor: 4.1.38 regionálna geografia
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove