slovensky | english
Organizácie a združenia

ASG - Asociácia slovenských geomorfológov
ČGS - Česká geografická společnost
EUGEO
EUGEO - Asociácia európskych geografických spolo?ností
Geobibline - Geografická bibliografie ČR online
GEOINFORMATIKA.SK - nezávislý internetový portál o geografických informáciach
IGU - Medzinárodná geografická únia
Journals - databáza abstraktov
SAGI - Slovenská asociácia pre geoinformatiku

Geografické pracoviská

Geografický ústav SAV
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PriF UK Bratislava
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovská univerzita
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
Katedra geografie, Katolícka univerzita, Ružomberok
Katedra geografie, Univerzita M. Bella, Banská Bystrica
Katedra humánnej geografie a demogeografie, PriF UK Bratislava
Katedra kartografie, geoinformatiky a dialkoveho prieskumu zeme, PriF UK Bratislava
Katedra regionalnej geografie, ochrany a planovania krajiny, PriF UK Bratislava
Ústav geografie, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Evidencia publikačnej činnosti

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
Geografický ústav SAV
Katolícka univerzita, Ružomberok
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita M. Bella, Banská Bystrica
Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Významné geografické periodiká na Slovensku

Acta geographica Universitatis Comenianae
Folia Geographica
Geografia Slovenska (Internetová učebnica)
Geografická revue
Geografické informácie
Geografické štúdie
Geografický časopis
Geographia Cassoviensis
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Kartografické listy