slovensky | english
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:
Place of birth:
Residence:Prešov
High school education
Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ) v Ružomberku, maturoval v r. 1968
University education
Fyzická a regionálna geografia, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,promoval v r. 1974