slovensky | english
doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:17th of November 1974
Place of birth:Liptovký Mikuláš
Residence:Nitra
Elementary education
1989 Základná škola, Dostojevského ul., Poprad
High school education
1993 Gymnázium, Popradské nábrežie, Poprad (maturita s vyznamenaním)
University education
1999 Mgr. - Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, UAP: biológia - geografia, ukončené s vyznamenaním + udelená Cena dekana FPV UKF v Nitre za vedecko-výskumnú a odbornú činnosť
Proffesional development
2001 RNDr. - rigorózna skúška, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, špeciálna biológia a ekológia

2005 PhD. - doktorandské štúdium, Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, krajinná ekológia

2008 PhDr. - rigorózna skúška, Filozofická fakulta UKF v Nitre, kulturológia

2008 Doc. - habilitačné konanie, Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, geografia

2015 prof. - inauguračné konanie, Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, geografia